Espanyol Català

 

 

 

 

Rajos no, Gràcies

 

Un parallamps és aquell artefacte que, ubicat al capdamunt d'un edifici o una casa, té la funció de dirigir al raig junt amb la seva enorme càrrega elèctrica cap a la terra a través d'un cable a fi de no causar danys.

L'origen del parallamps prové dels experiments de Benjamí Franklin, realitzats a mitjan segle XVIII. A partir d'un d'ells es va adonar compte del denominat “efecte punta”. Aquest efecte fa referència a què les càrregues presents entorn d'un conductor no es distribueixen de mode uniforme, sinó que s'ajunten en els parts més esmolades i punxegudes d'aquest. D'aquesta manera, si un objecte punxegut és sotmès a una forta descàrrega elèctrica com la que es genera amb el raig provinent d'un núvol de tempestat, llavors la càrrega s'acumularà, sobretot, en els parts punxegudes de l'objecte. Aquest principi va ser utilitzat per Benjamí Franklin per a la construcció del primer parallamps funcional.

Els núvols que generen els rajos durant una tempestat estan carregades negativament en la seva base, i la terra que es troba sota elles està carregada de manera positiva a causa de l'efecte d'inducció electroestática. D'aquesta manera, les càrregues negatives dels núvols de tempestat es repel·leixen entre si, i són atretes per la càrrega positiva de la terra que es troba sota elles. Així, pel fet que un parallamps es troba connectat a la terra a través d'un cable conductor, els seus electrons i els del núvol es repel·leixen i queda carregat positivament igual que la terra sota el núvol.

No és necessària la utilització de parallamps en totes les edificacions. Hi ha certes normes tecnològiques d'edificació que dicten la seva necessitat en cas d'un edifici de més de 43 metres d'altura, o bé, en aquelles edificacions en què es manipulin substàncies radioactivas, inflamables, tòxiques o explosives. A l'últim, s'ha de tenir en compte l'índex de risc. Aquest índex es calcula considerant la zona geogràfica en què es troba l'edificació, les condicions del terreny i els materials amb què s'ha construït. Tota zona que superi els 27 punts haurà d'instal·lar un parallamps.

 

L'Atmosfera per efecte de la ionització de les partícules de l'aire, etc., és capaç d'emmagatzemar càrregues elèctriques amb un gradient de potencial superior a 10.000 V/cm, i valors de corrent entre els 1.000 a 500.000 amperes i tot això en una fracció de temps entre el 5 i 500 microsegons, amb els efectes desastrosos per tots coneguts.

El canvi Climàtic, obliga a valorar la necessitat la prevenció i protecció del raig, on els sistemes convencionals de protecció no són capaç d'arribar.

 

 

PARALLAMPS DESIONIZADOR DE CÀRREGA ELECTROESTATICA


El PARALLAMPS DESIONIZADOR DE CÀRREGA ELECTROSTÀTICA, denominat també per les seves sigles “PDCE”, està dissenyat com a SISTEMA DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA PER A PERSONES, ANIMALS I BÉNS.

 

INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS SENIOR I JÚNIOR EN LES NOSTRES TORRES DE TELECOMUNICACIONS

 

 

Cada instal·lació depèn d'un estudi de necessitats de protecció del raig, segons les especificacions tècniques del parallamps, la instal·lació d'aquest tipus de parallamps només pot ser realitzada per instal·ladors formats i homologats per INT AR SL

 

Aquest producte basa el seu principi de funcionament en:
ELIMINAR EL CAMP ELÈCTRIC D'ALTA TENSIÓ DURANT LA SEVA PRESÈNCIA, PERQUÈ EL RAIG NO APAREGUI EN L'ESTRUCTURA PROTEGIDA.

Aquesta tecnologia és pionera en el món i redueix el risc d'impactes de rajos a un 1, les seves referències avalen el seu funcionament i el seu preu aquesta justificat per les garanties que ofeeix de seguretat electromagnètica, on la protecció de les persones és prioritària i la protecció dels béns és una obligació enfront dels danys dels rajos. no dubti a consultar els professionals i no es deix enganyar per publicitats fraudulentes on li prometen una protecció del raig sense un aval o garantia que no patirà danys personals ni d'equipament electrònic.

 

Ràdio de cobertura:

Parallamps PDCE—SENIOR 100 metres
Parallamps PDCE—JÚNIOR 625 metres