Axudas á adaptación anticipada do colectivo instalacións de antenas TDT

Adaptacións en instalacións de antenas colectivas de edificios

07/10/2014 

Obxectivo

O proceso de liberación do dividendo dixital é necesario facer axustes en instalacións de antenas colectivas de edificios, para continuar a recibir a gama completa de canles de televisión.

O goberno lanzou un programa de axuda para cubrir os custos de recepción ou acceder os servizos de televisión edificios residenciais afectados pola liberación do dividendo dixital.

Beneficiarios

A axuda é para as comunidades de propietarios un edificio ou grupo de edificios de vivenda suxeito a réxime de propiedade horizontal, e eles tiñan instalado un sistema de antena común baseada nunha única canle ou en base a un sistema de PBX programable.

Só pode solicitarse subsidio para cada comunidade Propietarios.

Importe máximo da axuda

As axudas abranguen os investimentos e os gastos directamente relacionados cos axustes provocados pola liberación do dividendo dixital nos edificios afectados, de acordo co sistema de antena principal do edificio que tiña instalado.

Para as comunidades de propietarios que teñen un instaladas unidade programable e, polo tanto, non require a instalación de equipamento adicional apoio máximo previsto é 100€ en todos os casos, independentemente da área xeográfica.

En comunidades con amplificadores de canle único, contribución prevista varía segundo o número de dixital de múltiples afectados, en cada área xeográfica. O importe máximo da axuda é a seguinte:

  • 1 dixital múltiple:      150 €
  • 2 múltiple dixital: 250 €
  • 3 múltiple dixital: 350 €
  • 4 múltiple dixital: 450 €
  • 5 múltiple dixital: 550 €

Na páxina www.televisiondigital.es se pode atopar para cada código postal, número dixital do múltiple na zona afectada, e, polo tanto, o importe máximo de axudas para as instalacións que eran sistemas de canle única dispoñibles.

O documento no anexo lista o número máximo de múltiple dixital afectados recollidas en cada área xeográfica, conforme establecido no Plan Técnico Nacional de Televisión Dixital Terrestre.

A axuda solicitada non pode superar o importe dos gastos relacionados co dividendo dixital e como se dixo na nota fiscal, ni los importes máximos antes señalados.

Os destinatarios poden escoller calquera tecnoloxía existente para a recepción ou o acceso aos servizos de radiodifusión televisiva nos edificios afectados pola liberación do dividendo dixital, como ADSL, cable, satélite, DTT ou calquera outra tecnoloxía.

Elixibles para axuda

A axuda será solicitada tras a conclusión das accións en edificios.

Eles só reciben as comunidades de apoio dos propietarios de ter instalado un sistema de antena común baseada nunha única canle ou dunha unidade programable.

As comunidades de propietarios NIF debe ter (Código H) e ser titular dunha conta bancaria no seu nome sempre que o importe da axuda será pagado.

A axuda pode ser concedida só ás accións tomadas polo empresas instaladoras autorizadas inscrito nos rexistros das empresas de instalación de telecomunicacións, tipo en "A" ou "F".

A lista de instaladores rexistrados poden atopar en www.televisiondigital.es ou no seguinte enderezo web Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. 

Solicitude de axuda

A aplicación e xestión da axuda farase exclusivamente a través de Internet.

As solicitudes poden ser presentadas xa que a petición de axuda é publicado. Con todo, as accións que se presentarán antes, entón tamén pode solicitar a asistencia. É importante que o de compra e instalación empresas dos propietarios e os axustes feitos para evitar a perda de canles de televisión a finais de 2014. Posteriormente, poden buscar axuda e recibir o subsidio.

As solicitudes serán tratadas por orde de presentación no sistema de xestión electrónico de esgotamento dos recursos.

As solicitudes poden ser enviadas directamente polo propietario, ou no seu nome por un representante, como director da propiedade, ou o propio instalador que realiza a adaptación.

En calquera caso, o pagamento da axuda realizarase en todos os casos en que a conta dos propietarios.

Documentos a seren presentados coa solicitude

Factura, emitido pola empresa de instalación autorizada que realizou a adaptación., donde se detallen claramente, o gastos directamente relacionados co proceso de liberación de Dividendo Dixital.

Boletín de Instalación a empresa de instalación debe entregar aos propietarios xa que a adaptación, detallando os tipos de instalacións existentes no edificio eo traballo realizado durante o axuste do dividendo dixital.

Documento acreditativo da titularidade de conta bancaria en nome dos propietarios onde é solicitada apoio ao rendemento (copia de recibo domiciliado, conta certificado de propiedade,...).

É importante ter a documentación en formato electrónico (jpg, o pdf) para poder presentarla a través de internet.

Edificios afectados

Xeralmente debe facer adaptacións dos seus sistemas de antena edificios residenciais equipados con sistemas ou PBXs programables baseada en sistemas de recepción de un único canle. Xeralmente estes sistemas de edificios utilizados medio ou gran.

Edificios no afectados

Casas unifamiliares equipados con antena de televisión individuo non terá que facer adaptacións nos seus sistemas de antenas para ter sistemas con amplificadores de banda ancha capaz de recibir todas as canles de televisión.

Las comunidades de propietarios con edificios dotados de sistemas de amplificadores de banda ancha, semellantes aos de vivendas unifamiliares, Tampouco se debe facer adaptacións. En xeral, é deses edificios menores ou un pequeno número de vivendas.

 Anexo ayudas adaptación instalaciones antenas colectivas TDT[PDF] [136 KB]

Os comentarios están pechados.