Ajudes per a l'adaptació de les instal · lacions d'antena col · lectiva de TDT

Adaptacions en les instal · lacions d'antena col · lectiva dels edificis

07/10/2014 

Objectiu

El procés d'alliberament del dividend digital fa necessari realitzar adaptacions en les instal · lacions d'antena col · lectiva dels edificis, per continuar rebent l'oferta completa de canals de televisió.

El Govern posa en marxa un programa d'ajuts per compensar els costos derivats de la recepció o accés al servei de televisió en els edificis d'habitatges afectats per l'alliberament del dividend digital.

Beneficiaris

Les ajudes estan destinades a les comunitats de propietaris d'un edifici o conjunt d'edificis d'habitatges subjecte al règim de propietat horitzontal, i que tinguessin instal · lat un sistema d'antena col · lectiva basat en monocanals o un sistema basat en una centraleta programable.

Només podrà demanar una subvenció per cada comunitat de propietaris.

Import màxim de les ajudes

Els ajuts cobriran les inversions i despeses directament relacionades amb les adaptacions motivades per l'alliberament del dividend digital en els edificis afectats, segons el sistema d'antena col · lectiva que tingués instal · lat l'edifici.

Per a aquelles comunitats de propietaris que tinguessin instal·lada una centraleta programable i, per tant, no necessiten la instal · lació d'equipament addicional l'ajuda màxima prevista és de 100€ en tots els casos, amb independència de la zona geogràfica.

A les comunitats amb amplificadors monocanals, la subvenció prevista varia en funció del nombre de múltiples digitals afectats, a cada zona geogràfica. L'import màxim de l'ajut és el següent:

  • 1 múltiple digital:      150 €
  • 2 múltiples digitals: 250 €
  • 3 múltiples digitals: 350 €
  • 4 múltiples digitals: 450 €
  • 5 múltiples digitals: 550 €

A la pàgina www.televisiondigital.es pot consultar per a cada codi postal, el nombre de múltiples digitals afectats en aquesta zona, i per tant l'import màxim de l'ajut per a les instal · lacions que disposessin de sistemes monocanals.

En el document annex es recull el nombre màxim de múltiples digitals afectats en cada zona geogràfica, segons el que estableix el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre.

Les ajudes sol · licitades no podran superar l'import de les despeses relacionades amb el dividend digital i consignat en la factura, ni ells quantitat màxima abans assenyalats.

Els beneficiaris podran optar per qualsevol tecnologia existent que permeti la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva en les edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital, com l'ADSL, el cable, el satèl · lit, la TDT o qualsevol altra tecnologia.

Requisits per rebre els ajuts

Les ajudes se sol · licitaran una vegada realitzades les actuacions en els edificis.

Només rebran ajudes les comunitats de propietaris que tinguessin instal · lat un sistema d'antena col · lectiva basat en monocanals o en una centraleta programable.

Les comunitats de propietaris hauran de disposar de NIF (codi H-) i ser titulars d'un compte bancari al seu nom on s'ingressarà l'import de l'ajut.

Els ajuts només podran atorgar a aquelles actuacions realitzades per empreses instal · ladores autoritzades inscrites en els registres d'empreses instal · ladores de telecomunicació, en els tipus "A" o "F".

La relació d'empreses instal · ladores registrades es pot consultar a www.televisiondigital.es o en la següent adreça web de l' Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 

Sol · licitud dels ajuts

La sol · licitud i la gestió de les ajudes es realitzaran exclusivament a través d'internet.

Les sol · licituds podran presentar-se una vegada que es publiqui la convocatòria de les ajudes. No obstant les actuacions que es vagin realitzant abans d'aquest moment podrà també sol · licitar l'ajut. És important que les comunitats de propietaris truquin a les empreses instal · ladores i realitzin ia les adaptacions per evitar la pèrdua de canals de televisió a final de 2014. Posteriorment podran sol · licitar l'ajuda i rebre la subvenció corresponent.

Les sol · licituds seran ateses per ordre de presentació en el sistema electrònic de gestió fins a l'esgotament dels fons.

Les sol · licituds podran presentar-se directament per la comunitat de propietaris, o bé en el seu nom per un representant, per exemple l'administrador de la finca, o pel propi instal · lador que realitzi l'adaptació.

En tot cas el pagament de l'ajut es realitzarà en tots els casos en el compte de la comunitat de propietaris.

Documentació a aportar amb la sol · licitud

Facturació, emesa per l'empresa instal · ladora autoritzada que hagi realitzat l'adaptació., on clarament detallant, els despeses directament relacionades amb el procés d'alliberament del Dividend Digital.

Butlletí d'instal lació que l'empresa instal · ladora haurà de lliurar a la Comunitat de Propietaris un cop realitzada l'adaptació, que detalli el tipus de instal · lació existent a l'edifici i els treballs realitzats amb motiu de l'adaptació al dividend digital.

Document acreditatiu de la titularitat del compte bancari a nom de la comunitat de propietaris on se sol · licita l'ingrés de l'ajuda (còpia del rebut domiciliat, certificat de titularitat de compte,...).

És important disposar d'aquesta documentació en format electrònic (jpg, o pdf) presentar-la a Internet.

Edificis afectats

En general han de realitzar adaptacions dels seus sistemes d'antena col · lectiva dels edificis d'habitatges equipats amb sistemes de recepció basats sistemes monocanals o sistemes de centraletes programables. En general utilitzen aquests sistemes edificis de mida mitjana o gran.

Edificis en els afectats

Els habitatges unifamiliars dotades amb antena de televisió individual no hauran de realitzar adaptacions en els seus sistemes d'antena en disposar de sistemes amb amplificadors de banda ampla capaços de rebre tots els canals de televisió.

Les comunitats de propietaris amb edificis equipats amb sistemes d'amplificadors de banda ampla, similars als dels habitatges unifamiliars, tampoc hauran de realitzar adaptacions. En general es tracta d'aquells edificis de menor grandària o amb un reduït nombre d'habitatges.

 Annex ajudes adaptació instal·lacions antenes col·lectives TDT[PDF] [136 KB]

Els comentaris estan tancats.